อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด(คปสจ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2560 โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตรัง เป็นประธาน