กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 5 ในโครงการรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์สิรินธรวัลลี ปีการศึกษา 2560  โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิด