เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ ประจำปี 2560 โดยกลุ่มวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก