ร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา 2559