ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าเยี่ยมนักศึกษาในกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่การพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 5 ในโครงการรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์สิรินธรวัลลี ปีการศึกษา 2560 การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศ