ผู้อำนวยการและคณะเข้าเยี่ยม คาราวะปีใหม่แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจ.ตรัง