พูดคุยและรับฟังการสรุปปัญหาอุปสรรคในการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำตรัง ร่วมกับนายช่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี