ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วม Pre- conference: Complementary Therapy and Traditional Medicine for Quality of Life in Older Adults