ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมงาน The 1 st International Conference on Complementary and Thai Traditional Medicine (1 st CTTM)