นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีเข้าพบ ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เรื่องขอรับการสนับสนุนการใช้น้ำประปากับทางวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชน ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 8 มกราคม 2557