อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา และอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน