ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการรับนักศึกษาเพิ่มประจำปีการศึกษา 2560