ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษา