ปรึกษาหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน