ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2559-2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2661