เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเตาพิทยาคมพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับคณาจารย์ และนักเรียนของโรงเรียนในเตาพิทยาคม ในครั้งนี้ด้วย