เข้านมัสการและขอพรจากพระครูรัตนสิกขการ (อ.ประสูติ) พร้อมทั้งชมความสวยงามของวัด