เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง