การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง