เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้านการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา