ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการนักศึกษากล่าวต้อนรับผู้อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลควนธานี โดยมี ดร.ซัยนัฟ ระยา และแกนนำTO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้