เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษา โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานเปิด