เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิด (reflective thinking) แก่เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้