เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษา