ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2561