ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการรักาาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561