ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนตามแผนพัฒนาจังหวัด