ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและพิจารณาตัวชี้วัดในการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561