ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมเพื่อให้การบริการของศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจั