ศิษย์เก่า วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) รุ่น 5 วสส. ยะลา(ทุนตรัง) มอบกระเช้าอวยพรแด่ ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการ วันที่ 10 มกราคม 2557