ร่วมประชุมแนวทางจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้เกณฑ์การดำเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา