ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนกับการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ