การแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ณ หอประชุมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 10 มกราคม 2557