นายสัมฤทธิ์ เอ้งฉ่วน เข้าพบ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร