ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมการพิจารณาอัตรากำลังที่เหมาะสมข้าราชการ ปี 2560 โดยมี นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตรัง เป็นประธาน