ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมประชุมเพื่อสรุปการจัดสรรเงินงบประมาณปี 2561