นำตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 2  เข้าร่วมสัมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ ปี 2560