ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อติดตาม และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน