ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 3/2560