ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดประเมินผล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง