เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการวิเคราะห์ข้อสอบสำหรับวัดและประเมินความสามารถทางการแพทย์  จัดโดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ