ผู้บริหารจาก เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อพบปะพูดคุยหาแนวทางความร่วมมือกันในอนาคตพร้อมกันนี้ทางผู้บริหาร เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ได้เยี่ยมชมวิทยาลัยคลินิก