ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ( สวสท.) โดยมีแพทย์หญิงปร