ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการและร่วมกาแฟยามเช้ากับ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข