เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)