ร่วมงานร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพันสายสัมพันธ์ สวสท. การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียนอายุราชการในครั้งนี้ด้วย