อาจารย์ และนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพันสายสัมพันธ์ สวสท.