ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงและร่วมส่งผู้เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ( สวสท.) กลับภูมิลำเนา