ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง เยี่ยมชมวิทยาลัยพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อปรึกษาหารือ ถึงแนวทางการพัฒนา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตร