ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในพิธี รับพระราชทานเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา